Add Friend


LINE
WhatsApp

เกี่ยวกับเนตินนท์

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้และคำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนในเบื้องต้น เพราะจากสังคมในปัจจุบันและในอนาคต หากประชาชนไม่มีความรู้ความเข้าใจทางกฎหมายจะทำให้ประชาชนได้รับความเดือนร้อน ไม่สามารถที่จะรักษาสิทธิของตนเองได้เพราะความไม่รู้กฎหมาย และการที่ถูกดำเนินคดีใดๆจะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายนั้นไม่ได้ ดังนั้นทางสำนักงานเนตินนท์ทนายความ จึงได้จัดทำเว็บไชต์นี้ขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งให้ความรู้ และมีนักกฎหมายให้คำแนะนำแก่ท่านเบื้องต้นก่อน เพื่อจะได้ป้องกันสิทธิของท่าน โดยทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเว็บไซต์นี้ น่าจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและบุคคลทั่วไป ซึ่งหากเว็บไซต์นี้มีข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องเกิดขึ้น สำนักงานเนตินนท์ขอน้อมรับผิดทั้งหมดและขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

© 2017, Allright reserved.
สำนักงาน เนตินนท์ ทนายความ