Add Friend


LINE
WhatsApp

บริการที่ปรึกษากฎหมาย /ทนายที่ปรึกษา (แบบไม่ประจำบริษัท)


 • 1. ค่าปรึกษา ด่วน + ลงรายละเอียด 1,000บาท ต่อครั้ง (ทางโทรศัพท์)

 • 2. ค่าปรึกษารายเดือน เดือนละ 5,000 บาท (ไม่เข้า office/บริษัท/สำนักงาน) สิทธิพิเศษ VIP
  - ปรึกษาได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งที่ปรึกษา
  - ลดค่าบริการร่างสัญญา/ตรวจสัญญา ค่าร่างสัญญา ลด 10%
  (ค่าร่างสัญญาเริ่มต้น ที่ 5,000 บาท/ฉบับ)
  - สัญญาจ้างที่ปรึกษา ขั้นต่ำ 1 ปี (บังคับ )
  👉 ส่วนลด 10-30% ของค่าวิชาชีพทนายความ

 • 3. ค่าปรึกษารายเดือน เดือนล่ะ 10,000บาท (เข้า office 2 ครั้ง) - ปรึกษาได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งที่ปรึกษา
  - ลดค่าบริการร่างสัญญา/ตรวจสัญญา ค่าร่างสัญญา ลด 10%
  (ค่าร่างสัญญาเริ่มต้น ที่ 5,000 บาท/ฉบับ)
  - สัญญาจ้างที่ปรึกษา ขั้นต่ำ 1ปี บังคับ
  👉 ส่วนลด 10-30% ของค่าวิชาชีพทนายความ

 • 4. ค่าปรึกษาคดี นอกสถานที่ 5,000 บาท /คดี/ครั้ง (เฉพาะกรุงเทพฯ และปริมณฑล)

คดีต่างๆ


 • คดีแพ่ง

 • คดีผู้บริโภค - การเป็นโจทก์ฟ้องร้องดำเนินคดีเป็นโจทก์
  - การต่อสู้คดีกรณีเป็นจำเลย
  - ให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับคดีผู้บริโภค
  - การทำสัญญาที่มีลักษณะเป็นคดีผู้บริโภค
  - การร่างสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  - การบังคับคดีผู้บริโภค
  - ออกหนังสือทวงถามให้ชำระหนี้หรือรับผิด ปฏิบัติตามสัญญาต่าง ๆ

 • คดีเกี่ยวกับการผิดสัญญาต่าง ๆ - เป็นทนายฟ้องร้องเป็นโจทก์คดีเกี่ยวกับการผิดสัญญาต่าง ๆ
  - เป็นทนายต่อสู้คดีกรณีเป็นจำเลย
  - ร่างสัญญาซื้อขาย
  - ร่างสัญญาให้
  - ร่างสัญญาเช่าทรัพย์
  - ร่างสัญญาเช่าซื้อ
  - ร่างสัญญาจ้างแรงงาน
  - ร่างสัญญาจ้างทำของ
  - ร่างสัญญารับขน
  - ร่างสัญญายืม
  - ร่างสัญญาฝากทรัพย์
  - ร่างสัญญาฝากทรัพย์
  - ร่างสัญญาค้ำประกัน
  - ร่างสัญญาจำนอง
  - ร่างสัญญาจำนำ
  - ร่างสัญญาตัวแทน
  - ร่างสัญญานายหน้า
  - ร่างสัญญาประนีประนอมยอมความ
  - ร่างสัญญาประกันภัย
  - ร่างสัญญาบัญชีเดินสะพัด
  - ให้คำแนะนำเกี่ยวคดีตั๋วเงิน
  - ร่างสัญญาหุ้นส่วนและบริษัท

 • คดีเกี่ยวกับทรัพย์สิน ที่ดิน - เป็นทนายโจทก์ฟ้องร้องคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินและที่ดิน
  - เป็นทนายจำเลยต่อสู้คดีเกี่ยวกับทรัพย์สินและที่ดิน
  - ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์รวม
  - ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการครอบครอง
  - ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการครอบครองปรปักษ์
  - ให้คำแนะนำเกี่ยวกับภาระจำยอม
  - ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิอาศัย
  - ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิเหนือพื้นดิน
  - ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิเก็บกิน
  - ให้คำแนะนำเกี่ยวกับภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์
  - ร่างสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินและที่ดิน

 • คดีครอบครัว - เป็นทนายโจทก์ฟ้องร้องคดีเกี่ยวคดีครอบครัว
  - เป็นทนายต่อสู้คดีเกี่ยวคดีครอบครัว
  - ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการหมั้น
  - ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสมรส
  - ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินสมรส
  - ให้คำแนะนำเกี่ยวกับหย่า
  - ให้คำแนะนำเกี่ยวกับบุตรบุญธรรม
  - ให้คำแนะนำเกี่ยวกับอำนาจปกครองบุตร
  - ให้คำแนะนำเกี่ยวกับค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร

 • คดีมรดก - เป็นทนายโจทก์ฟ้องร้องคดีมรดก
  - เป็นทนายจำเลยต่อสู้คดีมรดก
  - ให้คำแนะนำเกี่ยวกับทายาทผู้มีสิทธิรับมรดก
  - ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสละมรดก
  - ให้คำแนะนำเกี่ยวกับส่วนแบ่ง และการแบ่งทรัพย์มรดก
  - ร่างพินัยกรรม
  - ร้องเป็นผู้จัดการมรดก
  - ให้คำแนะนำเกี่ยวกับมรดกไม่มีผู้รับ
  - ให้คำแนะนำเกี่ยวกับอายุความ

 • คดีล้มละลาย - ดำเนินการฟ้องร้องเป็นโจทก์ฟ้องลูกหนี้ล้มละลาย
  - ต่อสู้คดีกรณีเป็นจำเลย
  - การประชุมเจ้าหนี้
  - การประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย
  - ให้คำแนะนำเมื่อเป็นบุคคลล้มละลาย
  - ประนอมหนี้ภายหลังล้มละลาย
  - การจัดการทรัพย์สินเมื่อล้มละลาย
  - การปลดจากล้มละลาย
  - การฟื้นฟูกิจการ
  - การยกเลิกจากล้มละลาย
  - การขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย

 • คดีอาญาต่าง ๆ - เป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญาข้อหาต่าง ๆ
  - ต่อสู้คดีกรณีเป็นจำเลยในคดีอาญาข้อหาต่าง ๆ
  - ดูแลผู้ต้องหา หรือจำเลยในชั้นสอบสวน
  - ดูแลผู้ต้องหา หรือจำเลยในการประกันตัว
  - เป็นโจทก์ฟ้องหรือต่อสู้คดี ฐานฆ่า
  - เป็นโจทก์ฟ้องหรือต่อสู้คดี ฐานทำร้ายร่างกาย
  - เป็นโจทก์ฟ้องหรือต่อสู้คดี ฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
  - เป็นโจทก์ฟ้องหรือต่อสู้คดี ฐานหน่วงเหนี่ยวกักขัง
  - เป็นโจทก์ฟ้องหรือต่อสู้คดี ฐานหมิ่นประมาท
  - เป็นโจทก์ฟ้องหรือต่อสู้คดี ฐานลักทรัพย์
  - เป็นโจทก์ฟ้องหรือต่อสู้คดี ฐานกรรโชก รีดเอาทรัพย์
  - เป็นโจทก์ฟ้องหรือต่อสู้คดี ฐานชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์
  - เป็นโจทก์ฟ้องหรือต่อสู้คดี ฐานฉ้อโกง
  - เป็นโจทก์ฟ้องหรือต่อสู้คดี ฐานโกงเจ้าหนี้
  - เป็นโจทก์ฟ้องหรือต่อสู้คดี ฐานยักยอก
  - เป็นโจทก์ฟ้องหรือต่อสู้คดี ฐานรับของโจร
  - เป็นโจทก์ฟ้องหรือต่อสู้คดี ฐานทำให้เสียทรัพย์
  - เป็นโจทก์ฟ้องหรือต่อสู้คดี ฐานบุกรุก
  - เป็นโจทก์ฟ้องหรือต่อสู้คดี ความผิดเกี่ยวกับเช็ค

 • คดีลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร - เป็นทนายโจทก์ฟ้องเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์
  - เป็นทนายจำเลยต่อสู้เกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์
  - รับจดทะเบียนลิขสิทธิ์
  - รับจดทะเบียนสิทธิบัตร
  - รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน บริษัท
  - ทำสัญญาเกี่ยวกับการลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตร

© 2017, Allright reserved.
สำนักงาน เนตินนท์ ทนายความ