Add Friend


LINE
WhatsApp

บทความ

กฎหมายเรื่องมรดก กรณีเจ้ามรดกและผู้รับมรดกตายพร้อมกัน …. คนรับมรดกไม่มีสภาพบุคคลขณะรับท??

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 13129/2556 แจ้งแก้ไขข้อมูล ธ. ซึ่งเป็นบุตรของ ก. และ ก. ตายพร้อมกันต่างไม่เป็นทายาทที่จะรับมรดกของกันและกัน เพราะในขณะที่บุคคลหนึ่งถึงแก่ความตายอีกบุคคลหนึ่งไม่มีสภาพบุคคลที่มีความสามารถที่จะมีสิทธิได้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 15 และมาตรา 1604 วรรคหนึ่ง และกรณีไม่ต้องด้วยมาตรา 1639 เนื่องจาก ธ. ทายาทไม่ได้ตายก่อน ก. เจ้ามรดกอันจะทำให้โจทก์ซึ่งเป็นบุตรของ ธ. มีสิทธิรับมรดกแทนที่ ธ. โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องเรียกเอาทรัพย์มรดกของ ก. ปัญหาอำนาจฟ้องเป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกามีอำนาจหยิบยกขึ้นวินิจฉัยตาม ป.วิ.พ. มาตรา 142 (5) ประกอบมาตรา 246 และมาตรา 247

© 2017, Allright reserved.
สำนักงาน เนตินนท์ ทนายความ