Add Friend


LINE
WhatsApp

ชื่อลูกความ : LoukMeow

วันที่ปรึกษา: 19 พ.ย. 2565 10.38 น. มีผู้ชม: 353 ครั้ง


สงสัยเรื่องฟ้องหย่า

ฟ้องหย่า แต่ไม่มีชู้ทำได้ไหมคะ ถ้ากรณีอีกฝ่ายไม่ยอมหย่า แต่แค่เราแค่อึดอัดไม่อยากมีคู่สมรสแล้ว และ ไม่อยากแบ่งสมบัติเป็นสินสมรสแล้วเท่านั้น


   

การสิ้้นสุดการสมรส 

๑. คู่สมรสตาย 

๒.หย่าโดยสมัครใจ

๓. ฟ้องหย่า ตามเหตุด้านล่าง 

 

มาตรา 1516 เหตุฟ้องหย่ามีดังต่อไปนี้
(๑)สามีหรือภริยาอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องผู้อื่นฉันภริยาหรือสามี เป็นชู้หรือมีชู้ หรือร่วมประเวณีกับผู้อื่นเป็นอาจิณ อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้
(๒) สามีหรือภริยาประพฤติชั่ว ไม่ว่าความประพฤติชั่วนั้นจะเป็นความผิดอาญาหรือไม่ ถ้าเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่ง
(ก) ได้รับความอับอายขายหน้าอย่างร้ายแรง
(ข) ได้รับความดูถูกเกลียดชังเพราะเหตุที่คงเป็นสามีหรือภริยาของฝ่ายที่ประพฤติชั่วอยู่ต่อไป หรือ
(ค) ได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อนเกินควร ในเมื่อเอาสภาพ ฐานะและความเป็นอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยามาคำนึงประกอบ
อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้
(๓) สามีหรือภริยาทำร้าย หรือทรมานร่างกายหรือจิตใจ หรือหมิ่นประมาทหรือเหยียดหยามอีกฝ่ายหนึ่งหรือบุพการีของอีกฝ่ายหนึ่ง  ทั้งนี้ ถ้าเป็นการร้ายแรง อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้
(๔) สามีหรือภริยาจงใจละทิ้งร้างอีกฝ่ายหนึ่งไปเกินหนึ่งปี อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้
(๔/๑)สามีหรือภริยาต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก และได้ถูกจำคุกเกินหนึ่งปีในความผิดที่อีกฝ่ายหนึ่งมิได้มีส่วนก่อให้เกิดการกระทำความผิดหรือยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิดนั้นด้วย และการเป็นสามีภริยากันต่อไปจะเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับความเสียหายหรือเดือนร้อนเกินควร อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้
(๔/๒)สามีและภริยาสมัครใจแยกกันอยู่เพราะเหตุที่ไม่อาจอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาได้โดยปกติสุขตลอดมาเกินสามปี หรือแยกกันอยู่ตามคำสั่งของศาลเป็นเวลาเกินสามปี ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้
(๕)สามีหรือภริยาถูกศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญ หรือไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นเวลาเกินสามปีโดยไม่มีใครทราบแน่ว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไร อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้
(๖) สามีหรือภริยาไม่ให้ความช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูอีกฝ่ายหนึ่งตามสมควรหรือทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อการที่เป็นสามีหรือภริยากันอย่างร้ายแรง  ทั้งนี้ ถ้าการกระทำนั้นถึงขนาดที่อีกฝ่ายหนึ่งเดือดร้อนเกินควรในเมื่อเอาสภาพ ฐานะและความเป็นอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยามาคำนึงประกอบ อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้
(๗) สามีหรือภริยาวิกลจริตตลอดมาเกินสามปี และความวิกลจริตนั้นมีลักษณะยากจะหายได้ กับทั้งความวิกลจริตถึงขนาดที่จะทนอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาต่อไปไม่ได้ อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้
(๘) สามีหรือภริยาผิดทัณฑ์บนที่ทำให้ไว้เป็นหนังสือในเรื่องความประพฤติ อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้
(๙) สามีหรือภริยาเป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรงอันอาจเป็นภัยแก่อีกฝ่ายหนึ่งและโรคมีลักษณะเรื้อรังไม่มีทางที่จะหายได้ อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้
(๑๐) สามีหรือภริยามีสภาพแห่งกายทำให้สามีหรือภริยานั้นไม่อาจร่วมประเวณีได้ตลอดกาล อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

จากคำถาม หากไม่ยอมหย่าโดยสมัครใจ ก็ต้องทำเรื่องฟ้องหย่า โดยอาศัยเหตุฟ้องหย่า ข้างต้น 

ส่วนเรื่องสินสมรส นั้น ตามกฎหมายต้องแบ่ง  50/50 

แต่สามารถตกลงเป็นอย่างอื่นได้ คะ 

 

ทนายเหมียว 

0962944461


ทนายเหมียว
บริการด้านเร่งรัดหนี้สิน ด้านกฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา การสมรส มรดก ครอบครัว แนะนำการทำนิติกรรมต่าง ๆ การรับรองเอกสาร (Notary) และบริการทางด้านอื่นๆ แบบครบวงจร
โทรศัพท์: 096-2944461
Line ID : lawyermeaw

ลูกความในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
ฟรี ถาม - ตอบ ผ่านทางเว็บบอร์ดตลอด 24 ชั่วโมง
ฟรี โทรปรึกษาทนาย ตั้งแต่เวลา 6.00 น. – 20.00 น.
มีค่าใช้จ่าย โทรด่วนตลอด 24 ชั่วโมง

ลูกความต่างจังหวัด
ฟรี ถาม - ตอบ ผ่านทางเว็บบอร์ดตลอด 24 ชั่วโมง
มีค่าใช้จ่าย โทรด่วนตลอด 24 ชั่วโมง
© 2017, Allright reserved.
สำนักงาน เนตินนท์ ทนายความ